วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลดงมอนน่าอยู่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค* สาธารณูปการ** ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 6 พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน