ประวัติความเป็นมา

                      ตำบลดงมอน เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลผึ่งแดด เมื่อปีพุทธศักราช 2522 ได้แยกการปกครองจัดตั้งเป็นตำบลดงมอน ที่เรียกหรือตั้งชื่อเป็นตำบลดงมอน เพราะว่าคนที่มาตั้งรกรากอยู่ก่อน เห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมและเหมาะแก่การทำมาหากิน พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และมีต้นหม่อนขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ‘‘ บ้านดงมอน ’’ ราษฎรตำบลดงมอน ส่วนใหญ่เป็นคนภูไทย นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงอยู่ตามเชิงเขา สลับกับพื้นที่ราบและมีพื้นที่เป็นภูเขาอยู่ติดกับอำเภอคำชะอีกับอำเภอดงหลวง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ทำนา ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์

1.1 ที่ตั้ง ประมาณ 35 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
            1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองแคน/อำเภอดงหลวง
            2. ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผึ่งแดด
            3. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโคก
            4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพนงาม/อำเภอคำชะอี

1.2 เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 44,187.5 ไร่ หรือ 70 ตารางกิโลเมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน