บุคลากรสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลดงมอน


นางสาววัลวิสาร ยืนยั่ง

ปลัดเทศบาล 0819750682

 

นายภาคีไนย ผิวทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

 

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวบุษกร ฤทธิ์ถาพรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนพัฒน์ บุญพูล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ;

นายเก่งกาจ ปัญญาวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าสิบโทวีระชน นารีนุช

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย

นางกมลทิพย์ สาธุชาติ

ผู้ช่วยธุรการ;

นายพัฒนา แก่นวงศ์

พนักงานขับรถ

นายแสนอุลัย ภาคภูมิ

นักการภารโรง

นายแก้ว ศิริกาล

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
 

 

 

น.ส.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน