งานการเงิน

# Title Version Description Size Hits Download
รายงานผลการใช้จ่าย62 47.62 KB 29 Download Preview
แผนการใช้จ่ายเงิน 63 67.07 KB 67 Download Preview
รายงานการติดตามแผน63 38.91 KB 43 Download Preview
การใช้จ่ายงบประมาณ 63 45.57 KB 13 Download Preview
รวมแผนการใช้จ่ายเงิน63 50.14 KB 91 Download Preview
kn1 4.11 MB 99 Download Preview
mony plan 202.83 KB 99 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 758.10 KB 32 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ก.พ.66 4.22 MB 40 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค.65 2.50 MB 33 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.65 3.57 MB 27 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พ.ย.65 3.16 MB 35 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.66 3.62 MB 34 Download Preview
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานงบการเงิน 30 ก.ย. 2565 4.83 MB 45 Download Preview
ประกาศ รายงานแสดงการรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 4.87 MB 28 Download Preview
ประกาศ รายงานแสดงการรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 7.48 MB 20 Download Preview
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 856.43 KB 10 Download Preview
ประกาศ รายงานแสดงการรับ จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 6.68 MB 30 Download Preview
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566 5.07 MB 9 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน