สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

# Title Version Description Size Hits Download
1 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2563 1.38 MB 6 Download Preview
2ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2563 386.93 KB 6 Download Preview
3ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม2563 3.13 MB 7 Download Preview
4ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 5.73 MB 10 Download Preview
5ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.63 MB 6 Download Preview
6ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 3.83 MB 9 Download Preview
7ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2564 728.16 KB 5 Download Preview
8ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2564 1.44 MB 5 Download Preview
9ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 3.26 MB 5 Download Preview
10ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2564 1.71 MB 8 Download Preview
11ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2564 3.32 MB 6 Download Preview
12ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2564 4.99 MB 5 Download Preview
1ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 1.38 MB 5 Download Preview
2 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 699.55 KB 3 Download Preview
3ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 577.46 KB 7 Download Preview
4 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 1.22 MB 2 Download Preview
5 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 565.89 KB 2 Download Preview
6 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 1.66 MB 2 Download Preview
7 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 1.27 MB 5 Download Preview
8 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2565 887.03 KB 6 Download Preview
9 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 2.78 MB 7 Download Preview
10 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2565 930.32 KB 6 Download Preview
11 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2565 2.23 MB 7 Download Preview
12 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 4.45 MB 7 Download Preview
1ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2565 394.42 KB 5 Download Preview
2ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน2565 1.51 MB 5 Download Preview
3ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม2565 1.11 MB 5 Download Preview
4ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2566 703.84 KB 5 Download Preview
5ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพัน2566 1.98 MB 7 Download Preview
6ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2566 1.35 MB 5 Download Preview
7ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2566 1.10 MB 6 Download Preview
8ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2566 2.40 MB 5 Download Preview
9ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2566 3.17 MB 8 Download Preview
10ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2566 1.09 MB 6 Download Preview
11ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2566 1.10 MB 6 Download Preview
12ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 2.48 MB 8 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน